Takemusu Aikido Kyokai
Takemusu Aikido Sweden
Takemusu Aikido Germany
Takemusu Aikido Denmark
United Kingdom Takemusu Aiki Federation
Takemusu Aikido Scandinavia
Takemusu Aikido Association South Africa
Takemusu Aikido Association Bulgaria
Takemusu Aikido Association Slovenia
Takemusu Aikido Association Spain
Takemusu Aikido Renmei France
Takemusu Aikido Portugal - Katsugen Kai
Takemusu Aikido Association Lebanon
Takemusu Aikido Tatarstan
Takemusu Aikido Association Israel
Iwama uchi deshi system in Germany