IWAMA STYLE AIKIDO    


    

Saito_front2


Morihiro Saito Shihan Aikikai 9th dan (1928 - 2002)